Allmänna villkor Rev. 5 2020-07-23
För uthyrning av maskiner och utrustning.

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

1.2 Hyrestagarens mottagande av Hyresobjektet utgör accept av dessa villkor som även finns tillgängliga i hyresobjektet samt på Uthyrarens hemsida www.mbhmaskin.se

1.3 Ändring av dessa allmänna villkor förutsätter skriftlig form och undertecknande av behörig företrädare.

2. Nyttjanderätt

2.1 Hyresobjektet får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.

2.2 Hyrestagaren får inte, utan Uthyrarens skriftliga medgivande, överlåta hyresavtalet eller i sin tur uthyra hyresobjektet till annan.

3. Avhämtning och återlämnande

3.1 Hyresobjektet avhämtas och återlämnas till Uthyrarens depå, om inte annat avtalats. I de fall parterna avtalat att Uthyraren ska ombesörja transport ska hyresobjektet avlämnas på av Hyrestagaren anvisad plats. Hyresobjektet anses som återlämnat när Uthyraren avhämtat godset på anvisad plats. Uthyraren avhämtar hyresobjektet i normalfallet inom två arbetsdagar från den dag Hyrestagaren meddelat Uthyraren att avhämtning kan ske. Tiden kan bli något längre vid storhelger, under semesterperioden eller om otjänlig väderlek eller andra förhindrande omständigheter inträffar.

3.2 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är Uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på Hyrestagarens bekostnad.

4. Undersöknings- och besiktningsplikt

4.1 Det åligger Hyrestagaren att snarast efter mottagandet av hyresobjektet och innan det tas i drift utföra erforderlig kontroll samt noggrant undersöka hyresobjektet. Anmärkning mot hyresobjekt eller handhavandeinstruktion ska snarast anmälas till Uthyraren, dock senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för Hyrestagaren. Görs ingen anmärkning inom den utsatta tiden anses hyresobjektet så som mottagen i fullgott skick.

4.2 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid. Om särskild besiktning erfordras av hyresobjektet på arbetsplatsen har dock Hyrestagaren att ombesörja och svara för kostnaderna för sådan besiktning.

5. Användning

5.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

5.2 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att använda hyresobjekt för vilka särskilda handhavandeföreskrifter återfinns. Uthyraren ska vid förfrågan från Hyrestagaren tillhandahålla instruktioner för handhavande, tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

5.3 Hyresobjektet ska handhas och förvaras av Hyrestagaren på sådant sätt att den inte utsätts för åverkan, olovligt nyttjande eller tillgrepp.

5.4 Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet samt bekosta drivmedel.

5.5 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från Uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än Hyrestagaren.

6. Hyrestid

6.1 Hyrestiden börjar från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgänglig för avhämtning från Uthyrarens depå, eller i de fall Uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet, från den dag hyresobjektet enligt parternas avtal avlämnas på av Hyrestagaren anvisad plats. Hyrestiden löper för den period som avtalats. Har bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till dess att Hyrestagaren återlämnar hyresobjektet enligt 3.1, alternativt för de fall Uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet, till och med den dag Hyrestagaren meddelat Uthyraren via mail till maskin@mbhab.se att hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning på av Hyrestagaren anvisad plats.

6.2 Hyresobjektet uthyrs för användning i ett skift om högst åtta timmar per dag om inte annat avtalats. Hyrestagaren ska utan dröjsmål meddela Uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i fler skift.

7. Ersättning

7.1 25% moms tillkommer på samtliga priser.

7.2 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt Uthyrarens vid var tid gällande prislista.

7.3 Tillbehör debiteras separat. Sanering, rengöring och transport av hyresobjekt sker mot särskild ersättning.

7.4 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg, vilket är samma som avtalad dagshyra. Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

7.5 För stillestånd och driftsavbrott som Uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

7.6 Ombesörjer Uthyraren transport av hyresobjektet har Hyrestagaren att ersätta Uthyraren för transportkostnaderna enligt gällande prislista, om inte annat avtalats.

7.7 Avtalade hyror, priser för tillbehör och andra tjänster är exklusive mervärdesskatt.

7.8 Fakturabeloppet ska vara Uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 8 % över gällande referensränta.

7.9 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att Hyrestagaren ställer säkerhet för respektive hyresobjekt till återanskaffningskostnaden.

8. Ansvar

8.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

8.2 Hyrestagaren har ansvar för hyresobjektet till dess återlämning/avhämtning skett.

8.3 Hyrestagaren ansvarar för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till Uthyraren för att besluta om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av Hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.

8.4 Hyrestagaren ansvarar för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

8.5 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Uthyrarens vårdslöshet. Inte i något fall svarar Uthyraren för indirekt skada såsom leveransförseningar, stillestånd, driftsavbrott, utebliven vinst eller annan liknande omständighet. Uthyrarens ansvar är begränsat till den totala hyresersättning som Uthyraren erhållit avseende hyresperioden.

8.6 Hyrestagaren ansvarar för hyresobjektet till dess att det återlämnats/avhämtats vilket innebär att vid stöld, brand, vagnskada eller vid reparation får Hyrestagaren stå för självrisken samt två dygns hyra för förlorad inkomst på hyresobjektet. Vid stöld av hyresobjekt under hyrestiden ansvarar Hyrestagaren för att meddela Uthyraren, göra en polisanmälan samt lämna en kopia av polisanmälan till Uthyraren. Tills kopia av polisanmälan lämnats till Uthyraren debiteras avtalad hyra för hyresobjektet, utöver de två dagarna för hyresbortfall.

9. Försäkring

9.1 Hyrestagaren ansvarar för hyresobjektet och därmed för de risker som hyresobjektet utsätts för.

9.2 Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

9.3 Om inte annat har avtalats håller Uthyraren med hyresförsäkring som tecknas för hyrda maskiner och material. Den gör att Hyrestagaren har kontroll på skade- och stöldrisken för den hyrda utrustningen. Så länge Hyrestagaren vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra stöld eller skada så kostar det Hyrestagaren inte mer än självrisken på 0,2 prisbasbelopp. Om skadan skulle vara lägre än självrisken så debiteras verklig kostnad. Premien är 5% av brutto hyrespriset för maskinen i prislistan.

9.4 Hyresförsäkringen täcker plötsliga och oförutsedda händelser som stöld, skadegörelse, brand och vattenskada. Försäkringen gäller från det att utrustningen lämnar depån till dess att den är återlämnad.

9.5 Skada som uppkommer på annan egendom eller personskada täcks inte av försäkringen. Dvs om Hyrestagaren kör in i en vägg med en lift, så täcker försäkringen liften men inte väggen. Skador som beror på förslitning, vårdslöshet eller korrosion anses inte heller vara en plötslig och oförutsedd händelse och ersätts därför inte. Försäkringen gäller endast i Sverige.

9.6 Hyrestagaren skall ha vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra stöld eller skada. Åtgärden är beroende av värdet på hyresobjektet och platsen man är på. Vid osäkerhet kring vad en rimlig åtgärd är skall Hyrestagaren kontakta Uthyraren för mer information. Vid stöld av hyrd utrustning förutsätts Hyrestagaren kunna redogöra för var och när stölden skett samt göra en polisanmälan.
9.7 Vid olycka skall Hyrestagaren vid behov göra en polisanmälan samt kontakta Uthyraren för information eller hjälp med skadeanmälan.

9.8 Trafikförsäkring ingår i hyrespremien för alla maskiner som är trafikförsäkringspliktiga.

9.9 Våra försäkringar (Allrisk, Trafikförsäkring) täcker INTE skador på luftfartyg eller dess komponenter. Vid sådana skador är det Hyrestagarens ansvarsförsäkring som belastas.

10. Hävande

10.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och part inte omgående vidtar rättelse efter erinran därom.

10.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtal.

10.3 Om Hyrestagaren inte betalar inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, eller annan liknande omständighet är Uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

11. Tvist

11.1 Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol i de fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.